Кои сме ние

Regional Challenge Fund (RCF) (Регионалниот фонд за предизвици) има за цел да ја зајакне важноста на пазарот на трудот во однос на стручното образование и обука преку финансирачки инвестиции во опрема и инфраструктура за субјектите кои обезбедуваат обука и кои учествуваат во заеднички активности за обука со партнерските претпријатија.

Невработеноста на младите, во комбинација со недостаток на квалификувана работна сила кај претријатијата, ја отсликува економската ситуација во Западен Балкан. Оттаму, целта на Фондот е да ја зголеми вработливоста кај учениците од стручните училишта со зајакнување на пристапот за заедничка обука во шесте држави од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

 

Фондот е овластен од страна на Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (BMZ), делегиран на KfW Германската развојна банка, а се извршува преку Western Balkans 6 Chamber Investment Forum (Инвестицискиот форум на коморите од Западен Балкан 6)
KFW

Германската банка за развој (KfW)

Од своето основање во 1948, KfW (Германската развојна банка) останува верна на својата мисија за поддршка на промени и поттикнување на напредни идеи – во Германија, Европа и насекаде во светот. Проектите и програмите кои ги промовира KfW Германската развојна банка им се предлагаат на владите на партнер-државите со цел развојните стратегии и структури на односната држава да ја претставуваат основата на соработката.

СБ6

Инвестицискиот форум на коморите од Западен Балкан 6 (WB6 CIF)

Фондот се извршува преку Western Balkans 6 Chamber Investment Forum (WB6 CIF), (Инвестицискиот форум на коморите од Западен Балкан 6) кој претставува заедничка иницијатива на стопанските комори од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора и Србија. Во 2017 година, коморите воспоставија платформа за соработка со цел заедничко застапување на бизнис заедницата во регионот, олеснување на контактите помеѓу бизнисите и унапредување на регионот како една инвестициска дестинација.

This post is also available in: Англиски Албански Босанец Српски Црногорски