osnivanje konzorcija

Osnivanje konzorcija

Program podrške RCF kroz dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je jačanju kooperativnog obrazovanja i obuke te povećanju kvaliteta i relevantnosti mjera stručnog obrazovanja i obuke za zapošljavanje. U tu svrhu, RCF podržava osnivanje konzorcija između ustanova za stručno obrazovanje i obuku i preduzeća za provođenje programa kooperativnog obrazovanja i obuke kroz sklapanje Memoranduma o razumijevanju. Da bi bili prihvatljivi, projektni partneri moraju da budu spremni da se uključe u zajedničke aktivnosti obuke s ciljem osposobljavanja polaznika na osnovu standarda kvalifikacija i/ili standarda zanimanja koji odgovaraju potražnji na tržištu rada.

Konzorcije treba da osnuju javne ili privatne (uključujući neprofitne) ustanove za stručno obrazovanje i obuku koje nude priznate („akreditovane“) programe stručnog osposobljavanja i vode do zvanično priznatih kvalifikacija koje su u skladu s propisima državnih organa ovlaštenih za izdavanje kvalifikacija, ili drugih odgovarajućih organa, i preduzeća (uključujući mala i srednja preduzeća). Primaoci finansijske podrške RCF-a su ustanove za stručno obrazovanje i obuku kao vodeći partneri konzorcija za kooperativno obrazovanje i obuku. Direktna finansijska podrška partnerskim preduzećima ne može se dobiti putem RCF-a.

Očekuje se da će konzorciji SOO sufinansirati projekte obuke za tako što će učestvovati sa najmanje 10% iznosa sredstava koja traže. Učešće može da bude finansijske i/ili  materijalne prirode (u naturi), a mogu da ga daju USOO i/ili preduzeća ili zajedno.

Ustanove za stručno osposobljavanje (USO)

RCF je otvoren za sve organizacije i ustanove uključene u tehničko i stručno obrazovanje i obuku koje izdaju certifikat za svoje kurseve osposobljavanja i/ili su priznate u bilo kojoj od 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Kako je jedan od glavnih ciljeva RCF-a bavljenje praktičnim aspektom strukovnog obrazovanja i obuke te povećanje relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke za preduzeća, USOO koje su se uključile ili su voljne  da se uključe u aktivnosti kooperativnog obrazovanja i obuke su primarna ciljna grupa programa (za detaljniji pregled koncepta kooperativnog obrazovanja i obuke pogledajte smjernice za kooperativno obrazovanje i obuku RCF).

Preduzeća

Preduzeća koja žele da se pridruže konzorcijima za kooperativno obrazovanje i obuku koje RCF finansira  prepoznala su značaj ulaganja u izgradnju kapaciteta i razvoj ljudskih resursa kao jedan od svojih strateških prioriteta. Preduzeća koja se prijavljuju  možda su već stekla neko iskustvo sa inicijativama za kooperativno obrazovanje i obuku ili su odlučila da učestvuju u njima, posvećena su pružanju podrške u provođenju kooperativnog obrazovanja i obuke i spremna su da integrišu elemente praktičnog obrazovanja u svoje radne procese. Ovi aspekti igraju centralnu ulogu u procjeni projektnih prijedloga koje su podnijeli konzorciji. Osim toga, preduzeća koja učestvuju moraju da:

Prihvatljivi projekti

Pored uključenosti preduzeća i ustanova za stručno obrazovanje i obuku i redovnog potvrđivanja postojanja potrebe za obukom, kvalitet i djelotvornost kooperativnih programa obrazovanja i obuke zavisi i od dostupnosti odgovarajućih objekata za osposobljavanje u ustanovama za stručno obrazovanje i obuku. Odgovarajuće radionice za obuku, dostupnost odgovarajuće opreme i mašina i redovno korištenje takvih objekata od strane nastavnika i polaznika u USOO osiguravaju da vještine stečene tokom praktičnog učenja u preduzeću doprinesu sveobuhvatnom ostvarenju ciljeva učenja. Cilj RCF-a je omogućiti takva ulaganja, u obliku novih nabavki, građevinskih radova ili radova na obnovi, te na taj način ojačati praktične aspekte programa obuke. Očekuje se da će kao rezultat toga  učenici preduzećima partnerima donijeti dodatnu vrijednost i da će se poboljšati zapošljivost učenika u skladu sa potrebama na lokalnom tržištu rada. Iako nije preduslov, RCF snažno potiče prijedloge projekata koji predviđaju uvođenje novih tehnologija. 

Nadalje, očekuje se da projektna prijava zadovoljava i sljedeće kriterije:

Neprihvatljive aktivnosti

This post is also available in: Engleski Albanski Srpski Makedonski Crnogorski