Formiranje konzorcijuma

Formiranje konzorcijuma

RCF program podrške kroz dodjelu bespovratnih sredstava  namijenjen je jačanju kooperativnog osposobljavanja i time povećanju kvaliteta i važnosti mjera stručnog osposobljavanja. U tu svrhu, RCF podržava uspostavljanje konzorcijuma između ustanova za stručno obrazovanje i osposobljavanje i preduzeća za sprovođenje programa kooperativnogo obrazovanja i obuke, kroz sklapanje Memoranduma o razumijevanju. Da bi ispunjvali uslove, projektni partneri moraju biti spremni da se uključe u zajedničke aktivnosti obuke s ciljem osposobljavanja polaznika na osnovu standarda kvalifikacija i / ili standarda zanimanja, koji odgovaraju potražnji na tržištu rada.

Konzorcijume treba formiratii iz ustanova ili instutucija za stručno obrazovanje i osposobljavanje (javnih, privatnih ili neprofitnih) koji nude priznate („akreditovane“) programe stručnog osposobljavanja i vode do zvanično priznatih kvalifikacija u skladu s propisima nacionalnih tijela za kvalifikacije ili ekvivalentnim tijelima, kao i preduzeća (uključujući mala i srednja preduzeća). Primaoci finansijske podrške RCF-a su ustanove za stručno osposobljavanje kao vodeći partneri konzorcijuma za kooperativno obrazovanje i obuku. Direktna finansijska podrška partnerskim preduzećima ne može se obezbediti putem RCF-a.

Očekuje se da će strukovni konzorcijumi zajednički sufinansirati projekte obuke za saradnju davanjem odgovarajućeg doprinosa od najmanje 10 % ukupno traženog iznosa. Doprinos se može pružiti finansijski i / ili naturi za pokriće operativnih trošova i/ili investicinih troškova, a mogu ga pružiti zavodi za strukovno obrazovanje i/ ili  preduzeća  i/ili zavodi i/ili zajednički VTI i preduzeća.

Ustanove za stručno osposobljavanje (USO)

RCF je otvoren za sve organizacije i ustanove uključene u tehničko i stručno osposobljavanje koje izdaju certifikat za svoje kurseve osposobljavanja i / ili su javno priznate u bilo kojoj od 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Kako se jedan od glavnih ciljeva RCF-a  odnosi na praktični aspekt strukovnog obrazovanja  i povećanja relevantnost stručnog osposobljavanja za preduzeća, USO koje su se uključile, ili su voljne da se uključe, u aktivnosti kooperativnog obrazovanja i obuke, su primarne ciljne grupe (za detaljniji pregled koncepta kooperativnog osposobljavanja, pogledajte RCF smjernice za kooperativno obrazovanje i osposobljavanje).

Preduzeća

Preduzeća, koja bi da se pridruže konzorcijumima  za kooperativno obrazovanje i obuku, koji apliciraju za finansiranje od strane RCF-a, prepoznaju značaj ulaganja u razvoj ljudskih resursa kao jedan od svojih strateških prioriteta. Preduzeća koja apliciraju treba da su ili već stekla neko iskustvo sa inicijativama za kooperativno ili dualno obrazovanje, ili su odlučila da učestvuju u njima, posvećena pružanju podrške u sprovođenju kooperativnog obrazovanja i spremna da integrišu elemente praktičnog obrazovanja u svoje radne procese. Ovi aspekti igraju centralnu ulogu u procjeni projektnih predloga koje su podnijeli konzorcijumi. Osim toga, preduzeća koja učestvuju u programu  treba da :

Prihvatljivi projekti

Pored uključenosti preduzeća i škola, odnosno ustanova za stručno osposobljavanje, te potvrde potrebe za obukom, kvalitet i efikasnost kooperativnih programa obuke zavisi i od dostupnosti odgovarajućih opremljenih objekata unutar ustanova za stručno osposobljavanje. Odgovarajuće radionice za obuku, dostupnost odgovarajuće opreme i mašina i redovno korištenje takvih objekata od strane nastavnika i polaznika u školama i drugim ustanovama, osiguravaju da vještine stečene tokom praktičnog učenja u preduzeću doprinesu ostvarenju ciljeva učenja. Cilj RCF-a je omogućiti takva ulaganja, u obliku novih nabavki, građevinskih radova ili radova na obnovi, te na taj način ojačati praktične aspekte obuke. Očekuje se da kao rezultat toga, RCF donese dodanu vrijednost i poboljša zapošljivost učenika u skladu sa potrebama na lokalnom tržištu rada. Iako nije preduslov, RCF snažno potiče predloge projekata koji predviđaju uvođenje novih tehnologija. 

Pored toga, očekuje se da projektna prijava ispunjava i sljedeće kriterijime:   

Neprihvatljive aktivnosti

This post is also available in: Engleski Albanski Bosanski Srpski Makedonski