formimi i konsorciumeve

Formimi i konsorciumeve

Programi i mbështetjes së grantit RCF ka për qëllim të forcojë trajnimin bashkëpunues dhe në këtë mënyrë të rrisë cilësinë dhe rëndësinë e punësimit të masave të trajnimit profesional. Për këtë qëllim, RCF mbështet krijimin e konsorciumeve ndërmjet instituteve të trajnimit profesional dhe sipërmarrjeve për implementimin e programeve të trajnimit bashkëpunues përmes Memorandumit të Mirëkuptimit. Për t’u pranuar, partnerët e projektit duhet të jenë të përgatitur të përfshihen në aktivitete të përbashkëta trajnuese me qëllim kualifikimin e kursantëve duke u bazuar në kualifikimet dhe/ose standardet e punës që korrespondojnë me kërkesën e tregut të punës.

Konsorciumet duhet të formohen nga institutet e formimit profesional publik ose privat (përfshirë ato jofitimprurëse) që ofrojnë programe të formimit profesional të njohur nga shteti (“të akredituar”) që sjellin  në kualifikime të njohura zyrtarisht dhe që janë në përputhje me rregulloret e autoriteteve kombëtare të kualifikimit, si dhe sipërmarrjet  bashkëpunuese (përfshirë NVM-të). Përfituesit e mbështetjes financiare RCF janë VTI-të si partnerë kryesorë të një konsorciumi të trajnimit bashkëpunues. Sipërmarrjet partnere nuk mund marrin mbështetje të drejtpërdrejtë financiare si pjesë e financimit të RCF.

Pritet që Konsorciumi VET të bashkëfinancojë projektet e trajnimit bashkëpunues duke dhënë një kontribut  të përputhshëm prej të paktën 10% të fondeve totale të kërkuara. Kontributi mund të sigurohet financiarisht dhe/ose në natyrë për mbulimin e kostos operacionale dhe/ose kostos së investimit nga institutet e aftësimit profesional dhe/ose sipërmarrjeve ose së bashku.

Institutet e Aftësimit Profesional (ang. Vocational Training Institutes (VTIs)

RCF është e hapur për të gjitha organizatat dhe institucionet e përfshira në trajnimin teknik dhe profesional që lëshojnë një certifikatë për kurset e tyre të trajnimit dhe/ose njihen nga ndonjë nga ekonomitë e BP6. Duke pasur parasysh faktin se një nga qëllimet kryesore të RCF është adresimi i aspektit praktik të arsimit profesional, dhe si rrjedhim rritja e rëndësisë së trajnimit profesional për ndërmarrjet, qëllimi kryesor i programit janë institucionet e formimit/aftësimit profesional që janë të angazhuar ose të gatshëm të merren me aktivitete të trajnimit bashkëpunues (ju lutemi referojuni Udhëzuesit të Trajnimit Bashkëpunues të RCF-së për një përmbledhje të hollësishme të konceptit të trajnimit bashkëpunues).

Sipërmarrjet

të kenë identifikuar investimet dhe angazhimin aktiv për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e stafit si një nga qëllimet e tyre strategjike. Sipërmarrjet që kanë aplikuar mund të kenë fituar tashmë përvojë me iniciativa të trajnimit bashkëpunues ose që kanë vendosur të marrin pjesë në to, janë të përkushtuar për të mbështetur implementimin e trajnimit bashkëpunues ose janë të gatshme të integrojnë elemente të arsimit praktik në proceset e tyre të punës. Këto aspekte luajnë një rol qendror në vlerësimin e propozimeve të projekteve të depozituara nga konsorciumet. Në vazhdim, nga sipërmarrjet pjesëmarrëse kërkohet që:   

Projekte të pranueshme

Përveç angazhimit të sipërmarrjeve dhe shkollave të instituteve të aftësimit profesional dhe rikonfirmimit të rregullt të nevojave për trajnim, cilësia dhe efektiviteti i programeve të trajnimit bashkëpunues varet nga disponueshmëria e ambienteve të përshtatshme të trajnimit në Institutet e Aftësimit Profesional. Punëtori të përshtatshme trajnimi, disponueshmëria e pajisjeve dhe makinerive përkatëse dhe përdorimi i rregullt i këtyre lehtësirave nga mësimdhënësit dhe kursantët në shkolla sigurojnë që aftësitë e fituara gjatë mësimit praktik brenda sipërmarrjes të kontribuojnë në objektivat e përgjithshme të të nxënit. Qëllimi i përgjithshëm i RCF është të mundësojë investime të tilla, në formë të prokurimeve të reja, ndërtim ose rinovim, dhe në këtë mënyrë të forcojë aspektet praktike të kurseve të trajnimit. Rrjedhimisht, vlera e shtuar e kursantëve për sipërmarrjet partnere do të rrisë dhe përmirësojë aftësinë e tyre për punësim në tregun lokal të punës. Megjithëse nuk është një parakusht, projekt -propozimet të cilat parashikojnë futjen e teknologjive të reja inkurajohen fuqimisht nga RCF. Për më tepër, aplikacioni i projektit duhet të jetë në përputhje me kriteret e mëposhtme:    

Aktivitete jo të pranueshme janë

This post is also available in: English Bosnian Serbian Macedonian Montengrin